دسته‌ها
Homeاین‌جا و اکنون

این‌جا و اکنون

اگر خواننده‌ی کتاب‌های فلسفی بازار نشر ایران بوده باشید، و اگر آدم‌های روراستی باشید، حتما متوجه شده‌اید که نصف بیشتر این متن‌ها از بیخ

«از نظرِ کانت خلوصِ اثر تنها به وسیله‌ی چیزهایی می‌تواند تکمیل – تکمله‌دار - شود که به گونه‌یی گذرا، غیرِقطعی، و غیرِذاتی متعلق به